Všetko pre vašich maznáčikov. Labku na to!

Domov

0220 924 080 Volajte po-pia 8:00-17:00 Doprava nad 39 € ZADARMO Píšeme pre vás Tlapka TV

Blog obchodu pre chovateľov SpokojnýPes.sk

UKECANÝ PES_

Hovoríme vám pravdu. Zvlášť o krmivách.

DO OBCHODU

Prosím se nebo si vytvořte bezplatnou registraci.

Remind

Košík 0,00 0

Do dopravy zdarma zbýva 9999,- Kč
0

Obľúbené položky:

0
Menu

Vrátenie, Výmena, Reklamačný poriadok

Potrebujete nám tovar vrátiť v 14-dňovej lehote alebo tovar reklamovať? Postupujte prosím podľa nasledujúcich inštrukcií. Všetko vybavíme čo najskôr. Vaša spokojnosť je pre nás dôležitá.
 

Výmena a vrátenie tovaru

Pri uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku (napr. teda nákup v internetovom obchode) má kupujúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru.
 
Pri výmene alebo vrátení tovaru (napr. pri kúpe nesprávnej veľkosti) vždy prosím dodržte tento postup:
 1. Tovar vracajte bez známok užívania, čistý, pokiaľ možno v pôvodnom obale (aj s visačkami identifikujúcimi tovar, dokumentáciou a všetkým ďalším príslušenstvom).
 2. Tovar pošlite do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy Slovenskou poštou na adresu

  FROGMAN s.r.o.
  P.O.BOX 901
  Detašované pracovisko - Sihoť
            911 01 Trenčín
   
  Na balík uveďte "ID 17712”, tak zaistíte, že bude doručený našej spoločnosti.
            Pre odoslanie tovaru na uvedený P.O. Box používajte výhradne ako dopravcu Slovenskú poštu

 3. Tovar zasielajte vždy spolu s dokladom o kúpe (účtenka alebo faktúra).
 4. Pokiaľ tovar posielate späť, pripojte vždy sprievodný list - vytlačte a vyplňte pripravený formulár, alebo list napíšte ručne a vyplňte požadované údaje uvedené vo formulári.Tovar nezasielajte na dobierku (vyúčtovanie uskutočňuje dodávateľ).
 5. Podľa obchodných podmienok je taktiež možné zaslať odstúpenie od zmluvy na email vas@spokojnypes.sk, a to do štrnástich(14) dní od prevzatia tovaru.
Pri vrátení všetkého objednaného tovaru je kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru, vrátane účtovanej ceny za dopravu. Pri vrátení časti objednaného tovaru (t. j. niektorý tovar z dodávky si kupujúci ponechá), je vrátená kúpna cena vráteného tovaru, náklady na dopravu nie sú vrátené. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy sú podľa zákona účtované skutočne vynaložené náklady spojené s výmenou alebo vrátením tovaru. V prípade vrátenia peňazí prevodom nie je účtovaný žiadny poplatok. Uvádzajte preto prosím radšej číslo účtu. Žiadne ďalšie poplatky nie sú účtované. Pokiaľ vymieňate tovar za iný, je skutočne vynaloženým nákladom dopravné 3,99 EUR.
 
Ďalšie podrobnosti k odstúpeniu od zmluvy podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sú upravené v článku 4. „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“ obchodných podmienok obchodnej spoločnosti SpokojenyPes.cz s.r.o.
 
Pokiaľ si s výmenou tovaru neviete poradiť, zavolajte na +421 220 924 080, alebo napíšte na vas@spokojnypes.sk
 

Záruka

Na chovateľské potreby je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov (okrem zákonom stanovených výnimiek - týka sa predovšetkým krmív).
 

Reklamačný poriadok

Hoci predávame výlučne prvotriedny tovar, ako u každého obchodníka sa Vám môže stať, že bude nutné tovar reklamovať. Reklamovať je možné len tovar, ktorý ste zakúpili prostredníctvom internetového obchodu https://www.spokojnypes.sk, a ktorý je Vaším vlastníctvom. Súčasne ste oprávnený uplatniť u nás zodpovednosť za vady týkajúce sa len toho tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré ako predávajúci zodpovedáme a vzťahuje sa naň záruka.
 
Pokiaľ sa rozhodnete reklamovať u nás zakúpený tovar, kontaktujte nás na telefónnom čísle: +421 220 924 080, alebo emailom na adrese: vas@spokojnypes.sk (je treba uviesť Vaše meno, číslo dokladu o kúpe – faktúry a názov reklamovaného tovaru). Dohodneme s Vami ďalší postup.
 
Reklamáciu ste povinný nahlásiť neodkladne po zistení vady tovaru a po obdržaní inštrukcií z našej strany reklamovaný tovar bezodkladne spolu s dokladom o úhrade tovaru odoslať, pokiaľ bude odosielanie reklamovaného tovaru požadované, na adresu:
 
FROGMAN s.r.o.
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín
Na balík uveďte "ID 17712”, tak zaistíte, že bude doručený našej spoločnosti.
 
Pre odoslanie tovaru na uvedený P.O. Box používajte výhradne ako dopravcu Slovenskú poštu
 
Tovar nezasielajte na dobierku (vyúčtovanie v prípade vrátenia peňazí za tovar uskutočňuje dodávateľ).
 
Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 občianskeho zákonníka uplatňujete (čl. 6.6. obchodných podmienok), určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie bude reklamácia vybavená ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu tovaru za tovar.
 
Ak ste reklamáciu tovaru uplatnili počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže byť reklamácia vybavená zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebudeme od Vás vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Súčasne Vám poskytneme kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Vašej reklamácie.
 
Ak ste reklamáciu tovaru uplatnili po 12 mesiacoch od kúpy a táto bude zamietnutá, bude v doklade o vybavení reklamácie uvedená informácia o tom, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame ako predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak sa odborným posúdením preukáže naša zodpovednosť ako predávajúceho za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Súčasne Vám budú do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie uhradené všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 
Pri uplatnení reklamácie Vám vydáme potvrdenie a pri uplatnení reklamácie prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie Vám potvrdenie o uplatnení reklamácie bude doručené ihneď. Ak nebude možné potvrdenie doručiť ihneď, bude doručené bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie nebude doručované, ak máte možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. O vybavení reklamácie Vám vydáme písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 
Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 
Ustanovenia reklamačného poriadku sa na Vás vzťahujú len v prípade, ak ste nákup uskutočnili ako spotrebiteľ. Naša zodpovednosť pri reklamácii kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadi ustanovením § 422 obchodného zákonníka.
 
Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou našich obchodných podmienok a vyhradzujeme si právo ho kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia. Nové znenie reklamačného poriadku nadobudne účinnosť dňom jeho zverejnenia na stránke internetového obchodu https://www.spokojnypes.sk.
 
Ďalšie podrobnosti k Vašim právam v prípade reklamácie tovaru sú upravené v článku 6. „Práva z vadného plnenia“ a v článku 7. „Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán“ obchodných podmienok obchodnej spoločnosti SpokojenyPes.cz s.r.o.

Čoskoro bude dobre, nebojte! Ale najprv čítajte...

Potvrdzujem, že moje domáce zviera bolo vyšetrené veterinárom, ktorý na základe stanovenej diagnózy odporučil užívanie tohto produktu.

Prečítal(a) som si a beriem na vedomie, že ak moje domáce zviera dostáva toto krmivo, odporúča sa najmenej raz za 6 mesiacov konzultovať užívanie s veterinárom.

Prečítal(a) som si a beriem na vedomie, že ak sa stav môjho domáceho zvieraťa pri užívaní tohoto produktu akýmkoľvek spôsobom zhorší, je nutné okamžite kontaktovať veterinára.

Súhlasíte so všetkými bodmi?

Pre pokračovánie v nákupu si prosím prečítajte text vyššie a zaškrtnite ÁNO.

Vo vašom košíku nič nie je. Napravíte to?

PES MAČKA OSTATNÉ VET.DIÉTY

Potrebujete poradiť? Blogujeme... Radšej videá? Poznáte Tlapka TV? Plemená / rasy psov

Odoberať novinkyChcete pravidelné novinky e-mailom?

Novinky e-mailom posielame zadarmo.
Možnosť zrušenia odoberania noviniek nájdete v každom e-maily.

Doprava ZADARMO

Vašu objednávku nad 39 € vám radi doručíme zadarmo. Do dvoch dní od objednania bude u vás. 

0220 924 080— Potrebujete pomocnú labku? Sme tu pre vás. Pondelok až piatok 8:00 — 17:00

Najlepším ocenením je váš záujem!

 • 1. miesto
 • 1. miesto
 • 1. miesto
 • 6. miesto
 • 1. miesto Hobby, 1. miesto Chovateľstvo
Spokojený pes

Haf...

Děkujeme za váš nákup!

Jsme tu pro vás rádi. Tlapku na to!

fPochlubte se svým přátelům s nákupem pro vašeho mazlíčka.