Všetko pre vašich maznáčikov. Labku na to!

Domov

0220 924 080 Volajte po-št 8:00-20:00,
pia 8:00-17:00
Doprava nad 49 € ZADARMO Píšeme pre vás Tlapka TV

Blog obchodu pre chovateľov SpokojnýPes.sk

UKECANÝ PES_

Hovoríme vám pravdu. Zvlášť o krmivách.

DO OBCHODU

Prosím se nebo si vytvořte bezplatnou registraci.

Remind

Košík 0,00 0

Do dopravy zdarma zbýva 9999,- Kč
0

Obľúbené položky:

0
Menu

Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov, prístup k osobným údajom

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je SpokojenyPes.cz s.r.o. IČ: 287 72 563, so sídlom v Prahe, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn.: C 207978 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: adresa: Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle email: gdpr@spokojnypes.sk telefón: +421 220 924 080.
 3. Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. 

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
 3. Prevádzkovateľ uskutočňuje profilovanie, t.j. systémové vyhodnocovanie nákupov uskutočnených zákazníkom tak, aby mohol zákazníkovi ponúknuť produkty pre konkrétny druh zvieraťa, pro ktoré už zákazník v minulosti nakupoval či ponúknuť obdobné produkty, ktoré už zákazník nakupoval.
 4. Na základe vyššie uvedeného prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa (ak sa odlišuje od adresy bydliska), adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, história objednávok kupujúceho. 
 5. Pre splnenie účelu "Pripomenutie objednávky", ktoré si zákazník nastavil, spracúvame popri osobných údajoch zákazníka taktiež informácie o hmotnosti zvieraťa, ktoré vlastníte, jeho vek a druh zvieraťa, prípadne jeho počet, konkrétne či ide o psa, šteniatko, viacero psov alebo šteniatok, mačiatko, mačku, viacero mačiek alebo mačiatok.
 6. Pre účely nastavenia zľavy pre chovateľskú stanicu prevádzkovateľ spracúva dokumenty preukazujúce vlastníctvo chovateľskej stanice, a teda aj prípadné osobné údaje v týchto dokumentoch uvedené.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím kúpnej zmluvy na žiadosť kupujúceho podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) a na uskutočnenia prieskumu spokojnosti prostredníctvom dotazníkov v rámci programu "Overené zákazníkmi", ktoré prevádzkovateľ zasiela po každom nákupe, podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, v prípade, že z Vašej strany došlo k objednávke tovaru alebo služby,
  • udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre konkrétne účely spracovania (predovšetkým so zasielaním obchodných oznámení a newsletterov, a nastavenie služby "Strážny pes", registráciu do vernostného programu, nastavenie služby "Pripomenutie objednávky“), hoci bez väzby na konkrétne uskutočnenú objednávku tovaru alebo služby, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracovaní osobných údajov na účel vyriešenia podnetu alebo sťažnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • plnenie súvisiacich zákonných povinností prevádzkovateľa (napr. daňová povinnosť, evidencia pošty, správa registratúry, evidencia o reklamáciách, povinnosti v rámci odstúpenia od zmluvy, povinnosti v rámci reklamačného konania a pod.) podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť, 
  • zasielanie obchodných oznámení a uskutočňovanie ďalších marketingových aktivít, 
  • umožnenie členstva zákazníka vo vernostnom programe v prípade registrácie do vernostného programu, predovšetkým možnosť jednoduchšieho využívania niektorých funkcií eshopu, možnosť hodnotiť a komentovať produkty ponúkané eshopom a možnosť nakupovať so zľavou podľa podmienok vernostného programu, 
  • uskutočnenie prieskumu spokojnosti prostredníctvom dotazníkov v rámci programu "Overené zákazníkmi", 
  • zasielanie upozornení na naskladnenie položky v prípade nastavenia "Strážny pes", 
  • zasielanie "Pripomenutia objednávky", ktorý ste si nastavili, 
  • náležité vyriešenie a zodpovedanie Vášho podnetu či sťažnosti, 
  • vedenie účtovníctva a zasielanie účtovných dokladov, najmä plnenie povinností podľa osobitných predpisov,
  • evidencia pošty a správa registratúry, najmä evidencia a archivácia zmlúv, účtovných a ďalších súvisiacich dokladov,
  • vybavenie reklamácie v prípade uplatnenia práva z vadného plnenia podľa občianskeho zákonníka a náležité spracovanie oznámenia o odstúpení od zmluvy podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutne nutnú, pokiaľ sú dáta spracovávané pre účel realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy uzatváranej medzi kupujúcim a predávajúcim, k vysporiadaniu prípadných práv kupujúceho z vadného plnenia a odstúpenia od zmluvy, k splneniu daňovej povinnosti, registratúrnej a evidenčnej povinnosti a pod. 
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely programu "Overené zákazníkmi", marketingu, účasti vo vernostnom programe, resp. po dobu, než dôjde k zrušeniu odberu obchodných oznámení a newsletterov zo strany zákazníka, ktorého osobné údaje sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, najdlhšie 3 roky. 
  • po dobu, než je zákazníkovi zaslaná emailová notifikácia o naskladnení tovaru („Strážny pes“), prípadne po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely "Strážneho psa", teda zasielanie emailovej notifikácie o naskladnení tovaru, najdlhšie 6 mesiacov od udelenia súhlasu. 
  • po dobu, než je zákazníkovi zaslaná pripomienka k nákupu („Pripomenutie objednávky“), prípadne po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely "Pripomenutie objednávky", teda zaslanie pripomienky k nákupu, s ktorou ste vyslovili súhlas, najdlhšie 6 mesiacov od udelenia súhlasu. 
  • po dobu, než je náležite vybavený podnet zákazníka alebo sťažnosť.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú dopravcovia, poskytovatelia eshopu, hodnotitelia tovarov a konzultačné spoločnosti e-commerce
  • podieľajúci sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, 
  • zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zaisťujúci marketingové a reklamné služby pre podporu webovej prezentácie a e-shopu,
  • podieľajúci sa na zisťovaní spokojnosti zákazníkov s nakupovaním cez e-shop,
  • zaisťujúci účtovné a daňové služby. 
 2. V prípade, že je dodanie tovaru realizované cez externý sklad, sú príjemcovia osobných údajov taktiež poskytovatelia služby dropshipping. 
 3. Prevádzkovateľ pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz tržného postavenia využíva sprostredkovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; sprostredkovateľovi môžu byť pre tieto účely odovzdávané informácie o zakúpenom tovare a Vaša e-mailová adresa.

VI. 

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup ku svojim osobným údajom a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov podľa čl. 15 GDPR, 
  • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a 
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a/alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov Českej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, ako aj právo požadovať, aby predávajúci ako prevádzkovateľ odstránil závadný stav resp. rozpor so zákonom alebo s ochranou súkromného a osobného života zákazníka, pričom v prípade vzniku inej než majetkovej ujmy v dôsledku spracovania osobných údajov sa pri uplatnení nároku postupuje podľa osobitného predpisu.
 3. Taktiež ste oprávnený/á kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie dotazníkov v rámci programu "Overené zákazníkmi", newsletterov a iných propagačných e-mailov, a to buď prostredníctvom internetového odkazu, ktorý je prístupný v každom prieskume spokojnosti v rámci programu "Overené zákazníkmi", newsletteri alebo v inom propagačnom emaile alebo prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu gdpr@spokojnypes.sk. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdávané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. 
 2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené osoby. 
 3. Osobné údaje sú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2021

Čoskoro bude dobre, nebojte! Ale najprv čítajte...

Potvrdzujem, že moje domáce zviera bolo vyšetrené veterinárom, ktorý na základe stanovenej diagnózy odporučil užívanie tohto produktu.

Prečítal(a) som si a beriem na vedomie, že ak moje domáce zviera dostáva toto krmivo, odporúča sa najmenej raz za 6 mesiacov konzultovať užívanie s veterinárom.

Prečítal(a) som si a beriem na vedomie, že ak sa stav môjho domáceho zvieraťa pri užívaní tohoto produktu akýmkoľvek spôsobom zhorší, je nutné okamžite kontaktovať veterinára.

Súhlasíte so všetkými bodmi?

Pre pokračovánie v nákupu si prosím prečítajte text vyššie a zaškrtnite ÁNO.

Vo vašom košíku nič nie je. Napravíte to?

PES MAČKA OSTATNÉ VET.DIÉTY

Potrebujete poradiť? Blogujeme... Radšej videá? Poznáte Tlapka TV? Plemená / rasy psov

Odoberať novinkyChcete pravidelné novinky e-mailom?

Novinky e-mailom posielame zadarmo.
Možnosť zrušenia odoberania noviniek nájdete v každom e-maily.

Doprava ZADARMO

Vašu objednávku nad 49 € vám radi doručíme zadarmo. Do dvoch dní od objednania bude u vás. 

0220 924 080— Potrebujete pomocnú labku? Sme tu pre vás. Pondelok až štvrtok 8:00-20:00, piatok 8:00-17:00

Najlepším ocenením je váš záujem!

 • 1. miesto
 • 1. miesto
 • 1. miesto
 • Finalista 2021

Platobné metódy

Spokojený pes

Haf...

Děkujeme za váš nákup!

Jsme tu pro vás rádi. Tlapku na to!

fPochlubte se svým přátelům s nákupem pro vašeho mazlíčka.